Tiếng Việt | English | Tác giả: ThS.KTS Nguyễn Phước Dự

BMO QUẢN LÝ VĂN PHÒNG THIẾT KẾ
DESIGN OFFICE MANAGEMENT

Các tính năng phần mềm:

Trước khi thực hiện dự án
Before the project
Trong lúc thực hiện dự án
In the project process
Sau khi thực hiện dự án
Complete Project
1- Lập danh mục công việc, bản vẽ cho toàn dự án. 1- Lập kế hoạch thực hiện chi tiết về yêu cầu nhân sự, dự kiến tăng ca,... 1- Báo cáo tổng hợp chi phí nhân công.
2- Đánh giá thời gian dự kiến cho từng công việc. 2- Phân công lao động chính xác. 2- Đánh giá năng suất lao động tùng người để đánh giá lại bậc lương phù hợp.
3- Phân công nhóm người tham gia giả định để ước lượng nguồn lực. 3- Truy vấn báo cáo thông tin hằng ngày. 3- Tổng hợp thông tin để rút kinh nghiệm cho dự án tiếp theo.
4- Tổng hợp thành biểu đồ để phân tích đánh giá. 4- Ghi chép, lưu trữ thông tin dự án.  
5- Báo cáo số công và tiến độ thực hiện chính xác. 5- Phân tích đánh giá năng suất lao động từng người, hằng tuần, hằng tháng.